Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van werkzaamheden door Halink B.V..
2. Aanvullende en of andere voorwaarden zijn eerst van toepassing na schriftelijke acceptatie door Halink B.V..

2. AANBOD EN OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van technische wijzigingen. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van veertiendaagse.
2. Een overeenkomst komt tot stand na een (schriftelijke) orderbevestiging of indien de uitvoering van de overeenkomst door Halink B.V. is aangevangen.
3. De kosten die zijn opgekomen teneinde een overeenkomst te kunnen sluiten, zijn, indien geen overeenkomst tot stand komt voor de opdrachtgever.

3. PRIJZEN
1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking- en vervoerskosten tenzij anders overeengekomen.
2. Kosten van zaken, lonen, vervoer en prijsverhogingen van toeleveranciers, opgekomen na het doen van een aanbod of na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden doorberekend.

4. LEVERINGEN
1. Verzekering van de te leveren zaken geschiedt in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is Halink B.V. gerechtigd de levering op te schorten tot op het moment van nakoming door de opdrachtgever.
3. De levertijden zijn indicatief. Halink B.V. is gerechtigd in gedeelten te leveren.

5. OVERMACHT
1. In het geval van overmacht is Halink B.V. niet gehouden tot uitvoering van de verplichtingen. Er bestaat als dan geen recht op vergoeding van de schade van de opdrachtgever.
2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid, gelegen buiten de wil van Halink B.V., die de levering of de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, waaronder wordt gerekend: mechanische storingen, transportvertragingen, stakingen en niet tijdige leveringen door derden.
3. Bij tijdelijke overmacht is Halink B.V. gerechtigd de uitvoering op te schorten. Halink B.V. zal de opdrachtgever informeren aangaande de overmacht. Duurt deze overmacht langer dan zes weken, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, zonder dat Halink B.V. tot schadevergoeding gehouden is.

6. RETENTIERECHT
Halink B.V. is gerechtigd de aangifte van onder Halink B.V. bevindende zaken te weigeren, indien de opdrachtgever geleverde of te leveren zaken te verrichte werkzaamheden niet heeft betaald.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de zaken gaat, ondanks feitelijke levering, eerst over nadat de opdrachtgever al het verschuldigde aan Halink B.V. volledig heeft betaald.
2. Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd over de zaken te beschikken.
3. Indien de opdracht gever in verzuim is, is Halink B.V. gerechtigd de zaken op kosten van de opdrachtgever terug te (laten) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De hierdoor opgekomen schade komt (w.o. waardevermindering) voor rekening van de opdrachtgever.

8. RECLAMES
1. Reclames over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden op de werkzaamheden zijn beëindigd aan Halink B.V. te worden gemeld. Bij een reclame is de opdrachtgever gehouden Halink B.V. terstond in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheden te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van de opdrachtgever ter zake van de ondeugdelijkheden komen te vervallen.
2. De prestatie van Halink B.V. geldt in elk geval tussen de partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
3. Voor de door Halink B.V. geleverde doch door haar van door derden bestrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in de mate waarin de derde leverancier van die diensten, zaken of grondstoffen aan Halink B.V. garantie heeft gegeven.
4. Een reclame wordt door de opdrachtgever ook verwerkt, indien deze door derden voorzieningen heeft laten treffen tot verbetering van de beweerde ondeugdelijkheid.
5. Wordt een reclame gegrond bevonden, dan dient Halink B.V. een redelijk termijn te worden gegeven om de nodige voorzieningen te treffen.
6. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan.

9. Betalingen
1. Veertien dagen na factuurdatum dienen facturen te zijn voldaan. Na overschrijding is een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de maand.
2. Ingeval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden tot de voldoening van de buitengerechtelijke kosten indien Halink B.V. genoodzaakt is derde te belasten met een innig van het verschuldigde. Deze kosten zullen worden berekend volgens het tarief van de deurwaarde.
3. De opdrachtgever zal in verzuim zijn na het verloop van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat een ingebrekestelling wordt vereist.

10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens grove nalatigheid van Halink B.V. is de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever beperkt tot een bedrag als naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de prijs. Aan de opdrachtgever zal nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden toegerekend dan de overeengekomen prijs van het geleverde, waarop de tekortkoming betrekking heeft.
2. Halink B.V. is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Halink B.V. is voorts niet aansprakelijk voor de schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Indien Halink B.V. ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Halink B.V. alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
5. Halink B.V. is niet aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade.
6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Halink B.V. ontvangen drukproeven en/of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en met deze bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
7. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Halink B.V. de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
8. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
9. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

11. AFWIJKING
1. Afwijking in kleur, maat, afmeting, gewicht en aantal geeft geen recht op korting of schadevergoeding of ontbinden van de overeenkomst indien de afwijking van geringe aard is.
2. Afwijking van tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerk, tekening, kopie of model respectievelijk de drukproef en/of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinden van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
3. Bij beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
5. Meer- of minderlevering t.o.v. het overeengekomen aantal van minder dan 10% is toegestaan. Meer- of minderlevering wordt door Halink B.V. in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

12. CONSUMENTENOVEREENKOMSTEN
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, golden deze algemene bepalingen niet voor zover zij vallen binnen de werking van artikel 6:236 BW.

13. TOEPASSELIJK TECHT EN COMPETENTE RECHTER
1. Op een aanbieding en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover de wet het toestaat is de rechtbank te Almelo bevoegd om geschillen te beslechten.

Halink B.V.